Home Maitreya Instituut
 

Het ritueel voor de bevrijding van dieren

Volgens de instructies van Lama Zopa Rinpoche
Om uit te printen kun je deze pdf downloaden.

Motivatie

Overdenk allereerst dat al deze voelende wezens, net als wijzelf, eens mensen waren. Maar omdat zij de Dharma niet beoefenden en geen beheersing over hun geest hadden, werden ze herboren als dieren. Hun huidige, aan veel lijden onderhevige lichamen zijn het gevolg van hun onbeteugelde geest. Wij zouden hun lichaam nog geen seconde willen hebben. Wij raken al overstuur als we maar het geringste teken van lichamelijke veroudering bij onszelf zien, zoals een rimpeltje meer in ons gezicht. Hoe kunnen wij dan het lichaam van een dier verdragen? Dat kunnen we helemaal niet.
Het is van essentieel belang dat we een bepaalde verbondenheid met de dieren voelen. Als we naar hen kijken moeten we er niet vanuit gaan dat wij niets met hun lichamen te maken hebben.We moeten er niet vanuit gaan dat de lichamen van deze dieren blijvend of vanuit zichzelf bestaand zijn en geen enkele relatie met hun geest hebben. Het allerbelangrijkste echter is dat we niet moeten denken dat onze eigen geest een dergelijk lichaam niet zou kunnen creeren.
Denk eens na over het feit dat elk van deze dieren je moeder is geweest. Als mens waren zij zo vriendelijk je je lichaam te geven en je honderden keren per dag te behoeden voor gevaar. Vervolgens kregen ze veel moeilijkheden te verduren bij je opvoeding; ze leerden je praten, lopen en omgangsvormen. Ze veroorzaakten ook veel negatief karma om je te verzekeren van geluk.
Zij zijn niet alleen talloze malen als menselijke moeder goed voor je geweest, maar zijn dat ook talloze malen als dierlijke moeder geweest. Als moederhond gaven zij je melk en voedsel. Als moedervogel voedden ze je elke dag met vele wormen. Steeds als ze je moeder waren, hebben zij geheel belangeloos voor je gezorgd, hun eigen welzijn en zelfs hun leven daarbij ontelbare keren opofferend om je te beschermen en gelukkig te maken. Als dier hebben ze je talloze malen verdedigd en beschermd tegen aanvallen van andere dieren. Zij zijn op deze manier keer op keer ongelooflijk goed voor je geweest.
Niet alleen is elk van deze dieren je moeder geweest, zij zijn ook talloze malen je vader, je broer en zus geweest. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal een familie; we hebben momenteel alleen verschillende lichamen. We zouden ons net zo nauw verbonden moeten voelen met deze dieren als met onze huidige familie.We zouden ze in ons hart moeten
sluiten.    
Bedenk nu: “Ik moet alle hellewezens uit hun lijden verlossen en de oorzaken ervan en hen naar de verlichting leiden. Ik moet alle geobsedeerde geesten uit hun lijden verlossen en de oorzaken ervan en hen naar de verlichting leiden. Ik moet alle dieren uit hun lijden verlossen en de oorzaken ervan en hen naar de verlichting leiden.”
Denk verder na over het specifieke lijden van dieren. Zij zijn onwetend, kunnen niet praten, leven in angst om aangevallen te worden door andere dieren en worden gemarteld en gedood door de mens.

Bedenk vervolgens: “Ik moet alle mensen uit hun lijden verlossen en de oorzaken ervan en hen naar de verlichting leiden.” Naast het lijden dat zij ervaren tengevolge van hun negatief karma uit het verleden, creeren mensen nieuwe oorzaken voor lijden, zoals een wedergeboorte in de lagere bestaanswerelden omdat zij nog steeds onder invloed staan van verstorende emoties. .
Bedenk verder: “Ik moet alle goden, de deva’s, asura’s en sura’s,  uit hun lijden verlossen en de oorzaken ervan en hen naar de verlichting leiden.” Omdat ook zij onder invloed staan van karma en verstorende emoties, zijn ook de goden niet vrij van lijden.
“Om alle voelende wezens van hun verduisteringen te bevrijden en hen naar de verlichting te leiden, moet ik zelf de verlichting bereiken. Er is geen andere manier. Om daartoe in staat te zijn, moet ik de zes perfecties beoefenen; daarom ga ik deze dieren bevrijden en voor voelende wezens werken door hun de Dharma en voedsel te geven.” Wek op deze manier bodhicitta op.

Toewijding van de verdiensten van de motivatie

Ik wijd het bevrijden van deze dieren toe aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama,
de Boeddha van Mededogen in menselijke vorm,
enige toevlucht en bron van geluk van alle levende wezens.
Mag Zijne Heiligheid  een lang leven hebben
en mogen al zijn heilige wensen in vervulling gaan.

Ik wijd deze beoefening toe aan het lange en gezonde leven
van alle andere heilige wezens,
die werken voor het geluk van voelende wezens.
Mogen al hun heilige wensen ogenblikkelijk gerealiseerd worden.

Mogen alle Sangha-leden een lang en gezond leven hebben.
Mogen al hun wensen voor Dharma-beoefening ogenblikkelijk in vervulling gaan.
Mogen zij in staat zijn om te luisteren, contempleren en mediteren;
mogen zij in staat zijn om in zuivere moraliteit te leven;
en mag hun  begrip van de teksten en realisatie van het onderricht
in dit leven voltooid worden.

Mogen de sponsors die de Dharma ondersteunen
en voor de Sangha zorgen een lang leven hebben.
Mogen al hun wensen vervuld worden
in overeenstemming met de heilige Dharma.

Deze beoefening van het bevrijden van dieren wijd ik ook toe
aan het lange leven van alle mensen die goed karma creeren
en hun leven zin geven door het nemen van toevlucht in hun geest te hebben
en in moraliteit te leven.

Mag deze beoefening ook het medicijn zijn
dat iedereen bevrijdt van het lijden door ziekte,
in het bijzonder aids en kanker en van het lijden door sterven.

Ik wijd deze beoefening ook toe aan alle kwaadaardige wezens
opdat zij met de Dharma in aanraking komen en deze beoefenen
en mogen zij, nadat zij vertrouwen in toevlucht en karma hebben gekregen,
een lang  leven hebben.
(Als zij de Dharma niet beoefenen, zal het schadelijk voor hen zijn om een
lang leven te hebben, omdat zij door zullen gaan met het leiden van
verdorven levens.)

Wijd de positieve energie ook toe aan het lange leven van mensen die ziek zijn,
zoals familieleden en vrienden.          

Toevlucht en het opwekken van de verlichtingsgeest

Reciteer het toevlucht nemen drie maal, of zoveel je kunt:

Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht
tot de Boeddha, de Dharma en de spirituele gemeenschap.
Mag ik door het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties
voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. (3x)

Sang gyä chö dang tsog kyi chog nam la /
djang chub bar du dag ni kyab su chi /
dag gi djin sog gyi pä di dag kyi /
dro la phän chir sang gyä drub par shog //

Reciteer het volgende drie keer of vaker, zodat je bewustzijnsstroom grondig wordt gemengd met de meditatie op de vier onmetelijke gedachten:

Het onwikkelen van de vier onmetelijke gedachten

Hoe mooi zou het zijn als alle voelende wezens in gelijkmoedigheid zouden verkeren,
zonder gehechtheid aan naasten en afkeer van vijanden,
mogen zij (in gelijkmoedigheid) verkeren, mag ik hen (in gelijkmoedigheid) doen verkeren,
alstublieft leraren en boeddha’s, zegen mij met de capaciteit om dit te kunnen doen.

Hoe mooi zou het zijn als alle voelende wezens geluk hadden en de oorzaken van geluk,
mogen zij (geluk en de oorzaken van geluk) hebben,
mag ik ervoor zorgen dat zij (geluk en de oorzaken van geluk) hebben,
alstublieft leraren en boeddha’s, zegen mij met de capaciteit om dit te kunnen doen.

Hoe mooi zou het zijn als alle voelende wezens vrij waren van lijden en de oorzaken van lijden,
mogen zij vrij zijn (van lijden en de oorzaken van lijden),
mag ik hen vrij maken (van lijden en de oorzaken van lijden),
alstublieft leraren en boeddha’s, zegen mij met de capaciteit om dit te kunnen doen.

Hoe mooi zou het zijn als alle voelende wezens nooit gescheiden waren van het zuivere geluk van bevrijding en boeddhaschap, mogen zij (hiervan) nooit gescheiden zijn,
mag ik ervoor zorgen dat zij hiervan nooit gescheiden zijn,
alstublieft leraren en boeddha’s, zegen mij met de capaciteit om dit te kunnen doen.

Het zuiveren van de omgeving

Mogen alle gronden zonder doornen en andere oneffenheden zijn
en plaatsen worden met de natuur van Lapis Lazuli
even vlak als een handpalm.

Tham che du ni sa zhi dag /
seg ma la sog me pa dang /
lag thil thar nyam bai du ryai /
rang zhin djam por nä gyur chig //

Vermenigvuldigen van de offergaven

Mag het hele luchtruim overal gevuld worden
met materieel geplaatste en mentaal gecreëerde
offergaven van mensen en goden,
als de ongeëvenaarde wolken van offergaven van Samantabhadra.

Lha dang mi yi chö päi dzä /
ngö su sham dang yi kyi trül /
kün zang chö trin la na me /
nam khäi kham kün khyab gyur chig //

Mantra voor het vermeerderen van de offergaven

Om namo bhagavate vajra sara pramardine tathagataya arahate samyaksam buddhaya /
tadyatha om vajre vajre maha vadjre maha tedza vajre maha vidya vajre maha bodhichitta vajre
maha bodhi mandopa sam kramana vajre sarva karma awarana visho dhana vajre svaha // (3x)

Zuivering door de kracht van de waarheid

Door de waarheid van de Drie Juwelen,
de zegen van alle Boeddha's en Bodhisattva's,
de grote kracht van de twee volkomen volmaakte verzamelingen
en de zuiverheid en onvoorstelbare macht van het Dharmakaya,
mag de werkelijke aard (van de omgeving en offergaven) als zoheid worden ervaren.

Het uitnodigen van de Boeddha's en Bodhisattva's

Met twee brandende wierookstokjes in je hand:

U, die alle migrerende wezens zonder uitzondering beschermt,
de duistere horden van mara’s en hun krachten heeft vernietigd,
en volkomen alle verschijnselen zonder uitzondering kent,
O Bhagavan, kom alstublieft tezamen met uw gevolg naar deze plaats.

Ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching /
dü de pung che mi dzä djom dzä lha /
ngö nam ma lü yang dag khyen gyur pä’i /
chom dän khor chä nä dir sheg su söl //

Het zevendelig gebed

Vol respect betuig ik eerbied met lichaam, spraak en geest.
Ik maak alle materiële en mentaal gecreëerde offergaven,
beken alle negativiteiten en overtredingen die ik sinds beginloze tijden heb begaan
en verheug me in de positieve energie van gewone en heilige wezens.
Boeddha, blijf alstublieft hier tot aan het einde van het cyclische bestaan
en draai het wiel van de Dharma voor alle wezens.
Ik draag mijn eigen positieve energie en die van anderen op aan de verlichting van alle wezens.

Korte mandala-offerande

Ik offer de bodem, bedekt met wierook, bestrooid met bloemen,
versierd met de berg Meroe, de vier continenten, de zon en de maan.
Mogen, door dit als een zuiver boeddhagebied aan te bieden,
alle wezens van die zuivere wereld genieten.

Sa zhi pö kyi djug shing me tog tram /
ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di /
sang gyä zhing du mig te bül war gyi /
dro kün nam dag zhing la chö par shog //

De objecten van mijn begeerte, haat en onwetendheid,
vijanden, vrienden en mensen waar ik niets om geef,
mijn lichaam en bezittingen, bied ik U zonder aarzeling aan.
Neem ze alstublieft op perfecte wijze van mij aan
en zegen mij opdat ik van deze drie vergiften bevrijd mag worden.

Dag gi Chhag dang mong sum kye wäi yül /
dra nyen bar sum lü dang long chü chä /
phang pa me par bül gi leg zhe nä /
dug sum rang sar dröl war jin gyi lob //

Mogen door het aanbieden van deze mandala alle wezens van de zes bestaanswerelden,
in het bijzonder deze dieren, onmiddelijk in een zuivere bestaanswereld herboren worden
en de verlichting bereiken.

Idam guru ratna mandalakam niryatayami //

De basis van alle goede eigenschappen

Door Lama Tsong Khapa

De vriendelijke en eerbiedwaardige spirituele leraar is de basis van alle goede eigenschappen,
en de juiste manier van toewijding aan hem is de basis van het spirituele pad;
geef mij alstublieft de inspiratie om dit goed te begrijpen
en mij met veel inspanning en diep respect aan hem toe te wijden.

Geef mij alstublieft de inspiratie om te begrijpen dat de waardevolle menselijke geboorte
met vrijheden maar eenmaal verkregen wordt,
bijzonder moeilijk te verkrijgen is en van grote betekenis;
en om het voornemen te ontwikkelen er dag en nacht onophoudelijk de essentie van te nemen.

Geef mij alstublieft de inspiratie om aan de dood te denken,
omdat mijn lichaam en leven zo breekbaar zijn als een waterdruppel en spoedig zullen vergaan;
en om een onomstootbaar begrip te verwerven dat na het sterven
de gevolgen op positieve en negatieve activiteiten zullen volgen, zoals de schaduw het lichaam volgt.

Geef mij alstublieft de inspiratie om door deze overtuiging
altijd bedachtzaam te zijn in de beoefening
om zelfs de kleinste negatieve activiteiten op te geven,
en alle verzamelingen positieve activiteiten te verwerkelijken.

Geef mij alstublieft de inspiratie om te beseffen dat wat we ook doen,
de genoegens van het wereldse bestaan nooit echte voldoening geven,
dat ze de deur zijn tot alle vormen van lijden en niet te vertrouwen zijn;
en om door over deze tekortkomingen na te denken,
de drang te ontwikkelen naar het geluk van bevrijding.

Geef mij alstublieft de inspiratie om met een grote mate van herinnering,
oplettendheid en bedachtzaamheid - die volgen op deze zuivere gedachten -
de essentie te beoefenen van de geloften voor individuele bevrijding,
de basis van de leer.

Geef mij alstublieft de inspiratie om in te zien dat net zoals ikzelf in de oceaan van het wereldse bestaan gevallen ben, alle moedervoelende wezens op dezelfde manier lijden;
en om mijn geest te trainen in de sublieme verlichtingsgeest,
het dragen van de last om alle wezens te bevrijden.

Geef mij alstublieft de inspiratie om duidelijk in te zien dat ik,
zelfs als ik de verlichtingsgeest ontwikkeld heb,
de verlichting niet zal bereiken als ik niet goed geoefend ben in de drie soorten morele zelfdiscipline;
en om de gelofte van de bodhisattva's met groot enthousiasme te beoefenen.

Geef mij alstublieft de inspiratie om spoedig het pad van gestilde concentratie,
gecombineerd met diep inzicht in mijn bewustzijnsstroom te ontwikkelen,
door afleiding naar verkeerde objecten te pacificeren,
en de volkomen zuivere betekenis op de juiste manier te analyseren.

Geef mij alstublieft de inspiratie om als ik ontvankelijk ben geworden
door mijn geest in het algemene pad te trainen,
vreugdevol het Vadjrayana binnen te gaan;
het meest sublieme van alle voertuigen; de zuivere oversteek voor fortuinlijken.

Geef mij alstublieft de inspiratie om niet-kunstmatige zekerheid te verkrijgen
over het onderricht dat de zuivere geloften en samaya-verbintenissen de basis zijn
voor het in dit leven verwerkelijken van de twee soorten krachtige verworvenheden;
en om deze te bewaken, zelfs al kost het mij mijn leven.

Geef mij alstublieft de inspiratie om vervolgens de essentie van de vier klassen van tantra
en de punten van de twee stadia te begrijpen,
daardoor enthousiast niet af te wijken van de yoga in vier (dagelijkse) meditatiezittingen,
en om dit alles in overeenstemming met de woorden van de Boeddha te vervolmaken.

Geef mij alstublieft uw zegeningen,
opdat de spirituele leraren die dit goede pad onderwijzen,
en de spirituele vrienden die het op de juiste wijze beoefenen, lang zullen leven,
en alle externe en interne hindernissen volkomen worden gepacificeerd.

Mag ik in alle volgende levens nooit gescheiden zijn van volmaakt zuivere spirituele leraren,
maar steeds van de glorieuze Dharma genieten,
alle goede eigenschappen van de paden en stadia volmaakt ontwikkelen
en spoedig de staat van Boeddha Vadjradhara bereiken.

Bekentenis van overtredingen aan de 35 Boeddha's

Begin met het visualiseren van de vijfendertig Boeddha’s van bekentenis in de ruite voor je. Denk aan alle negatieve karma die je in dit en alle vorige levens hebt verzameld, en genereer de vier tegenkrachten in je geest. Om het positieve effect van elke neerbuiging te vermeerderen, reciteer eerst de volgende mantra's terwijl je neerbuigingen maakt.

Chom den de de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pai sanggye rinchen gyeltsen la chag thsel lo // (3 of 7x)

Om namo bhagavate ratne ketu rajaya tathagataya arhate samyak sambuddhaya tayatha om ratne ratne maha ratne ratna bija ye svaha // (3 of 7x)

Om namo manjushriye namah sushriye nama uttama shriye svaha // (3x)

Dag....( naam )......zhe gyi wä /
düs tag tu la ma la kyab su chio /
sang gyä la kyab su chio /
chö la kyab su chio /
ge dün la kyab su chio /

Tön pa chom dän dä / de zhin sheg pa / dra chom pa / yang dag par / dzog päi sang gyä / päl gyäl wa /
sha kya thub pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dor dje nying pö rab tu djom pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen ö trö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa lu wang gi gyäl po la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa pa wöi de la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl gye la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen me la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen da ö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa thong wa dön yö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen da wa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dri ma me pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl djin la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang pä djin la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa chu lha la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa chu lha'i lha la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl zang la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsän dän päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa zi dji tha yä la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa ö päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nya ngän me pa päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa se me kyi bu la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa me tog päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang päi ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa pä mä ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nor päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa drän päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsän päl shin tu yong trag la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa wang pöi tog gi gyäl tsän gyi gyäl po la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa shin tu nam par nön päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa yül lä shin tu nam par gyäl wa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nam par nön pä sheg päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa kun nä nang wa kö päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen pä mö nam par nön pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dra chom pa / yang dag par / dzog pä sang gyä / rin po che dang pä mä la /
rab tu zhug pa / ri wang gi gyäl po la chag tsäl lo //

Overweldigd door gehechtheid, afkeer en onwetendheid, heb ik [..zeg je naam..], met lichaam, spraak en geest ontelbare schadelijke activiteiten begaan welke ik hier en nu allemaal en ieder apart beken.
Ik neem toevlucht tot de Lama.
ik neem toevlucht tot de Boeddha,
ik neem toevlucht tot de Dharma,
ik neem toevlucht tot de Sangha.

1. Aan de leraar Bhagavan, Tathagata, Arhat, de Volkomen Zuivere, volmaakte overwinnaar, de glorieuze Overwinnaar,

  

......betuig ik mijn eerbied.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Boeddha Shakyamoeni

2. Aan de Tathagata de Volmaakte Overwinnaar met de Vadjra Essentie  
3. Aan de Tathagata Kostbaar Stralend Licht
4. Aan de Tathagata de Machtige Koning der Naga's
5. Aan de Tathagata de Vreugdevolle Held
6. Aan de Tathagata de Glorieuze Vreugdevolle
7. Aan de Tathagata Kostbaar Vuur
8. Aan de Tathagata Kostbaar Maanlicht
9. Aan de Tathagata Visie en Doel
10 Aan de Tathagata Kostbare Maan
11 Aan de Tathagata Zonder Onzuiverheden
12 Aan de Tathagata Glorieuze Schenker
13 Aan de Tathagata de Zuivere
14 Aan de Tathagata Schenker door Zuiverheid
15 Aan de Tathagata God van het Water
16 Aan de Tathagata God van de God van het Water
17 Aan de Tathagata Glorieuze Goede
18 Aan de Tathagata Glorieus als Sandelhout
19 Aan de Tathagata Grenzeloos Schitterende Straling
20 Aan de Tathagata Glorieus Licht
21 Aan de Tathagata Glorieuze Zonder Lijden
22 Aan de Tathagata Zoon van de Verlangenloze
23 Aan de Tathagata Glorieuze Bloem
24 Aan de Tathagata die Weet door de Lichtstralen van Zuiverheid
25 Aan de Tathagata die Weet door de Lichtstralen van de Lotus
26 Aan de Tathagata Glorieus Juweel
27 Aan de Tathagata Glorieuze Herinnering
28 Aan de Tathagata Zeer Beroemde Glorieuze Naam
29 Aan de Tathagata Koning van Overwinningsvaandel der Zintuigen
30 Aan de Tathagata Glorieuze Totale Bedwinger
31 Aan de Tathagata Totale Overwinnaar in de Strijd
32 Aan de Tathagata Heengegaan door Totaal te Bedwingen
33 Aan de Tathagata die Alles Omvat en Verlicht
34 Aan de Tathagata Kostbare Lotus die Totaal Bedwingt
35 Aan de Tathagata, Arhat, de Volkomen Zuivere, Volmaakte Kostbare Boeddha, Overwinnaar van de Machtige Berg Meroe, die Zetelt op een Lotustroon,  betuig ik mijn eerbied.

Neerbuigingen aan de zeven Medicijn Boeddha's

Overeenkomstig de instructies van Lama Zopa Rinpoche, zij de namen van de zeven Medicijn Boeddha's hier ook toegevoegd om te reciteren tijdens de neerbuigingen:

Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Beroemde Glorieuze met Uitmuntende Tekenen, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Koning van Melodieus Geluid, Briljante Straling van Capaciteit, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Koning van Puur Zuiver Goud, Stralend Juweel Die al zijn Geloften Houdt, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Koning van Verheven Glorie Die van Alle Lijden Bevrijdt, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Melodieuze Oceaan van Voortgaande Dharma, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Koning van Helder Licht, Hij Die Volledige Vreugde Vindt in de Verheven Wijsheid van de Oceaan van Dharma, betuig ik mijn eerbied.
Aan de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de Volledig Verlichte, Medicijnboeddha, Koning van Lapis Lazuli Licht, betuig ik mijn eerbied.

Aan u allen en aan alle andere Tathagata’s, Arhats, de volkomen zuivere volmaakte bhagavan Boeddha’s, zoveel als er zijn in alle wereldstelsels van de tien richtingen, ik verzoek u allen oh bhagavan Boeddha’s mij uw aandacht te schenken.
Sinds beginloze tijden heb ik in dit leven en in al mijn voorgaande levens op alle plaatsen binnen de kringloop van het geconditioneerde bestaan negatieve activiteiten gedaan, daartoe opdracht gegeven en me erover verheugd.
Ik heb bezittingen van Dharma-objecten, bezittingen van de spirituele gemeenschap en bezittingen van de spirituele gemeenschap van de tien richtingen gestolen.
Ik heb anderen aangezet tot stelen en me verheugd over dit stelen.
Ik heb de vijf onmiddellijk rijpende misdaden gedaan, heb anderen daartoe aangezet en heb me erover verheugd.
Ik heb het karmische pad van de tien schadelijke activiteiten volkomen ondernomen, heb anderen daartoe aangezet en heb me erover verheugd.
Door de verduisteringen van deze activiteiten, zal ik een hellewezen worden of voortgaan naar een geboorte als dier, of zal ik voortgaan als dolende geest, zal ik geboren worden in een land zonder Dharma, zal ik geboren worden onder barbaren, zal ik geboren worden als langlevende wereldse god, zal ik grote zintuiglijke gebreken krijgen of zal ik vasthouden aan verkeerde zienswijzen en niet blij zijn met de komst van een Boeddha.
Maar nu voor u oh bhagavan Boeddha’s, die diepzinnige wijsheid hebben, zieners zijn,
getuigen zijn, betrouwbaar zijn en door uw alwetendheid alles zien, voor uw ogen leg ik deze verduisterende activiteiten die ik gedaan heb bloot. Ik beken ze zonder iets geheim te houden of te verbergen. Van nu af aan zal ik ze nooit meer doen en me goed beheersen!

Ik verzoek u allen oh bhagavan Boeddha’s, mij uw aandacht te schenken.
Alle positieve energie die ik in dit leven en sedert beginloze tijden in al mijn voorgaande levens in de kringloop van geconditioneerd bestaan heb verzameld, door vrijgevigheid, al was het maar door een beetje voedsel aan een enkel dier te geven, en alle positieve energie gecreëerd door het bewaken van morele zelfdiscipline, en alle positieve energie gecreëerd door mijn zuivere gedrag, en alle positieve energie gecreëerd door het volledig rijpen van andere wezens, en alle positieve energie gecreëerd door het opwekken van de verlichtingsgeest, en alle positieve energie gecreëerd door de onovertroffen diepzinnige wijsheid, dat alles verzameld en samengevat wijd ik nu volkomen toe aan de allerhoogste, de onovertroffen, de allerhoogste van de allerhoogste staat die hoger is dan de staat van arhat. Ik wijd het volkomen toe aan de onovertroffen, allerhoogste, volkomen zuivere, volmaakte verlichting.

Net zoals de bhagavan Boeddha’s van het verleden hun heilzame activiteiten volkomen hebben toegewijd, net zoals de bhagavan Boeddha’s van de toekomst hun heilzame activiteiten volkomen zullen toewijden, net zoals de bhagavan Boeddha’s van het heden hun heilzame activiteiten toewijden, evenzo wijd ik alle heilzame activiteiten volkomen toe.
Ik beken elke negatieve activiteit individueel, en verheug me in alle heilzame activiteiten.
Ik roep alle Boeddha's aan mijn verzoek in te willigen, mag ik de staat van onovertroffen diepzinnige wijsheid bereiken.
Tot alle verheven wezens, de Boeddha's die nu leven, die zijn heengegaan en die nog moeten komen, wier kwaliteiten zo uitgestrekt zijn als de oceanen, neem ik met mijn handpalmen samengedrukt krachtig toevlucht. [2]

Mantra recitaties

Visualiseer tijdens de onderstaande mantrarecitaties, de desbetreffende meditatieve Boeddhavorm boven de dieren. Tijdens de mantrarecitaties komen er lichtstralen en nectar uit het hart van elk verlicht wezen en zuivert de dieren. Tijdens de mantrarecitaties met de dieren rond het altaar en de heilige objecten gaan.

Korte Chenrezig mantra
Om mani padme hum //

Lange Chenrezig mantra
Namo ratna trayaya / nama arya jñana sagara / vairotsana vyuha radzaya / tathagataya /
arhate samyaksam buddhaya / nama sarva tathagate bhya / arhate bhya / samyaksam buddhe bhya / nama arya avalokiteshvaraya / bodhisattvaya / maha sattvaya / maha karuni kaya / tayatha /
om dhara dhara / dhiri dhiri / dhuru dhuru / itte vate / tsale tsale / pratsale pratsale /
kusume kusume vare / ili mili / chiti jvala apanaye svaha //

Lange Namgyalma mantra
Om namo bhagavate / sarva trailokya prativishishtaya / buddhaya te nama / tayatha /
om bhrum bhrum bhrum / shodhaya shodhaya / vishodhaya vishodhaya /
asama samanta avabhasa spharana gati / gagana svabhava vishuddhe / abhishinchantu mam /
sarva tathagata sugata vara vachana amrita abhishekara / mahamudra mantra padai / ahara ahara / mama ayus samdharani / shodhaya shodhaya / vishodhaya vishodhaya / gagana svabhava vishuddhe /
usnisha vijaya parishuddhe / sahasra rasmi sancho dite / sarva tathagata avalokini /
shat paramita paripurani / sarva tathagata mate / dasha bhumi pratishthite /
sarva tathagata hridaya / adhishthana adhishte / mudre mudre maha mudre /
vajra kaya samhatana parishuddhe / sarva karma avarana vishuddhe / pratini vartaya mama ayur / vishuddhe sarva tathagata / samaya adhishthana adhishthite /
om muni muni maha muni / vimuni vimuni maha vimuni / mati mati maha mati /
mamati sumati tathata / bhuta koti parishuddhe / visphuta buddhe shuddhe /
he he dzaya dzaya / vidzaya vidzaya / smrara / sphara sphara /
spharaya spharaya / sarva buddha / adhishthana adhishthite / shuddhe shuddhe / buddhe buddhe /
vajre vajre maha vajre / suvajre vajra garbhe dzaya garbhe / vijaya garbhe / vajra dzola garbhe /
vajrod bhave / vajra sambhave / vajre vajrini / vajrama bhavatu mama shariram /
sarva sattva nancha kaya parishuddhir bhavatu / me sada sarva gati parishuddhishtsa /
sarva tathagatashtsa / mam samashvas yantu / buddhya buddhya / siddhya siddhya / bodhaya bodhaya / vibodhaya vibodhaya / motsaya motsaya / vimotsaya vimotsaya / shodhaya shodhaya /
vishodhaya vishodhaya / samantana motsaya motsaya / samanta rasmi parishuddhe /
sarva tathagata hridaya / adhishthana adhishthite / mudre mudre maha mudre /
mahamudre mantra padai svaha //

Korte Namgyalma mantra
Om bhrum svaha / om amrita ayur dade svaha //

Aan het eind reciteer je
Om amite / amitoda bhave / amite vikranta / amite gatre / amito gamani /
amita ayurdade / gagana kirti kare sarva klesha kshayam kari ye svaha //

Milarepa's mantra
Om a guru hasa vajra sarva siddhi phala hum //

Mantra van Kunrig (Boeddha die van de lagere bestaanswerelden bevrijdt)
Om namo bhagavate / sarva durgate pari shodhani rajaya / tathagataya / arhate samyaksam buddhaya / tayatha / om shodhani / shodhani / sarva papam vishodhani / shudhe vishudhe / sarva karma avarana vishodhani svaha //

Medicijnboeddha
Tayatha / om bhaishajye bhaishajye / maha bhaishajye [bhaishajye] radza / samudgate svaha //
(Spreek uit: tayatha / om békandze békandze / maha békandze (békandze) radza / samoedgate soha)

Mantra van de Boeddha die Wezens Bevrijdt van de Lagere Bestaanswerelden
Chom den de de shin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pai sang gye päl gyäl wa shak kya rin chen tsu tor chen la chag tsäl lo //

Zung van het verheven, volledig zuivere vlekkeloze licht (1)
Nama saptanam / samyaksam buddha kotinen parishuddhe manasi / abhya chita patishtha tunen / namo bhagvate / amrita ayu shasya / tathagatasya / om sarva tathagata shuddhi / ayur vishodhani / samhara samhara / sarva tathagata virya balena prati samhara ayu sara sara / sarva tathagata samaya / bodhi bodhi / buddha buddhya / bodhaya bodhaya / mama sarva papam avarana vishuddhe / vigata malam / chhara su buddhya buddhe huru huru svaha //

Zung van het verheven, volledig zuivere vlekkeloze licht (2)
Nama nawa nawa tinam / tathagata gamga nam diva lukanam / kotini yuta shata sahasra nam / om vovori / charini chari / mori gori chala vari svaha //

Vlekkeloze piek mantra
Om nama straiya dhvikanam / sarva tathagata hri daya garbhe jvala jvala / dharmadhatu garbhe / sambhara mama ayu samshodhaya mama sarva papam / sarva tathagata samantoshnisha vimale vishuddhe / hum hum hum hum /am vam sam ja svaha //

Wensvervullende wielmantra
Om padmo ushnisha vimale hum phat //

Mantra van Boeddha Mitrugpa
Namo ratna trayaya / om kamkani kamkani rochani rochani trotani trotani trasani trasani pratihana pratihana sarva karma param para ni me sarva sattva nancha svaha //

Toewijding van de verdiensten

Ik wijd het bevrijden van deze dieren toe aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama,
de Boeddha van Mededogen in menselijke vorm,
enige toevlucht en bron van geluk van alle levende wezens.
Mag Zijne Heiligheid  een lang leven hebben
en mogen al zijn heilige wensen in vervulling gaan.

Ik wijd deze beoefening toe aan het lange en gezonde leven van alle andere heilige wezens,
die werken voor het geluk van voelende wezens.
Mogen al hun heilige wensen ogenblikkelijk gerealiseerd worden.

Mogen alle Sangha-leden een lang en gezond leven hebben.
Mogen al hun wensen voor Dharma-beoefening ogenblikkelijk in vervulling gaan.
Mogen zij in staat zijn om te luisteren, contempleren en mediteren;
mogen zij in staat zijn om in zuivere moraliteit te leven;
en mag hun begrip van de teksten en realisatie van het onderricht in dit leven voltooid worden.

Mogen de sponsors die de Dharma ondersteunen en voor de Sangha zorgen een lang leven hebben.
Mogen al hun wensen vervuld worden in overeenstemming met de heilige Dharma.

Deze beoefening van het bevrijden van dieren wijd ik ook toe
aan het lange leven van alle mensen die goed karma creeren
en hun leven  zin geven door het nemen van toevlucht in hun geest te hebben en in moraliteit te leven.

Mag deze beoefening ook het medicijn zijn dat iedereen bevrijdt van het lijden door ziekte,
in het bijzonder aids en kanker, en van het lijden door sterven.

Ik wijd deze beoefening ook toe aan alle kwaadaardige wezens
opdat zij met de Dharma in aanraking komen en deze beoefenen
en mogen zij, nadat zij vertrouwen in toevlucht en karma hebben gekregen, een lang leven hebben.
(Als zij de Dharma niet beoefenen, zal het schadelijk voor hen zijn om een lang leven te hebben, omdat zij door zullen gaan met het leiden van verdorven levens.)

Wijd de positieve energie ook toe aan het lange leven  van mensen die ziek zijn, zoals familieleden en vrienden.

Speciale FPMT toewijdingsgebeden

Mogen door deze verdiensten alle hindernissen voor Lama Zopa’s gezondheid en lange leven ogenblikkelijk verdwijnen. Mag Rinpoche bij ons blijven en ons onderrichten tot het einde van samsara
en mogen al zijn en Lama Yeshe’s heilige wensen ogenblikkelijk in vervulling gaan.    

Mag Lama Osel Rinpoche een gezond en lang leven hebben. Mag hij al zijn studies ongehinderd afmaken en in dit leven een groot houder en leraar van de soetra en tantra worden. Mag hij alle levende wezens optimaal van dienst zijn.

Mogen alle hindernissen ogenblikkelijk vernietigd worden voor het snelle succes van het te bouwen Maitreya beeld. Mag dit grote beeld van Maitreya precies volgens de wensen van Lama Yeshe en Lama Zopa Rinpoche gerealiseerd worden.

Mogen alle centra en projecten van de FPMT vrij van hindernissen zijn om de heilige Dharma van Boeddha Shakyamoenie te verspreiden, in het bijzonder het onderricht van Lama Tsong Khapa.

Mogen alle levende wezens vrij zijn van lijden en elke vorm van geluk en de hoogste staat van verlichting bereiken.       

Mogen alle studenten en vrienden, die zo hard (voor de FPMT) werken ten behoeve van de Dharma en hun leven opofferen voor Boeddha’s onderricht om het lijden van levende wezens te verlichten, een lang en gezond leven hebben. Mogen zij het pad naar verlichting in hun eigen geest zo snel mogelijk realiseren.

Mogen al diegenen die zich op Lama Zopa Rinpoche verlaten en die specifieke verzoeken tot hem gericht hebben om vrij van hindernissen te zijn, een lang en gezond leven hebben. Mogen zij in staat zijn alle realisaties van het pad in dit leven te bereiken.
    
Mogen alle activiteiten van studenten de deugdzame vriend verblijden. Mogen zij in al hun levens begeleid worden door volkomen gekwalificeerde mahayana deugdzame vrienden en mogen al hun wensen ogenblikkelijk uitkomen in overeenstemming met de Dharma. 

 

Om uit te printen kun je dit ritueel als pdf downloaden.
Je kunt ook meedoen in Loenen, of met dit formulier het redden van dieren sponsoren.
We zijn voortdurend op zoek naar mensen die een ten dode opgeschreven dier willen verzorgen tot de natuurlijke dood (zoals bijv. kippen, konijnen, geiten etc.).
Voor meer informatie, zie de pagina over dierenwelzijn.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019