icon-dag-168MG icon-dag-7BP icon-dag-1 icon-dag-8GP icon-dag-9MP icon-dag-3 icon-dag-6OhB icon-dag-2 icon-dag-12T10 icon-dag-13T15 icon-dag-14T25 icon-dag-15T30 icon-dag-11T8 icon-dag-10TP icon-dag-4 icon-dag-5

BELEID BESCHERMING TEGEN MISBRUIK

Inhoud:     

1. Introductie
1.1 Beschrijving Maitreya Instituut
1.2 Onze inzet
1.3 Iedereen beschermen tegen misbruik
1.4 Aangewezen beschermingspersoon (Designated Protection Person - DPP)

2. Vertrouwelijkheid

3. Preventie
3.1 Misbruik begrijpen
3.2 Hoe kunnen we tekenen van misbruik herkennen
3.3 Hoe kunnen we ons bewust worden van misbruik
3.4 Duidelijke verstrekking van openbare informatie

4. Onze toewijding aan veilige praktijken
4.1 Betrokkenheid
4.2 Samenwerking met FPMT  Inc.                                                                 

5. Praktijkbegeleiding
5.1 Werving van medewerkers en vrijwilligers
5.2 Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers

6. Reageren op bezorgdheid en aantijgingen
6.1 Een beschuldiging of bezorgdheid ontvangen, erop reageren en deze melden
6.2 Aantijgingen tegen medewerkers
6.3 Procedures Stroomdiagrammen

7. Zorg en ondersteuning
7.1 Leidende principes

8. Contactgegevens
8.1 Contactgegevens Maitreya Instituut
8.2 Lokale contacten voor het melden van misbruik indien nodig

9. Aanvullende informatie en bronnen
9.1 FPMT-beleid en -richtlijnen
9.2 Middelen

10. Beleidsbeoordeling

 

1. Introductie

1.1 Gelieerd aan de FPMT

Het Maitreya Instiruut is gelieerd aan de FPMT.  We streven ernaar om de FPMT-missieverklaring te vervullen, met een bijzondere focus op discriminatie, misbruik en geweld. Iedereen in gezagsposities en het bestuur heeft een verklaring ondertekend om zich te houden aan het FPMT Ethisch Beleid. 

 

1.2 Onze inzet om te beschermen tegen misbruik

Het Maitreya Instituut zet zich in om mensen die het centrum bezoeken te beschermen tegen discriminatie, geweld en misbruik. We zullen er ook voor zorgen dat alle medewerkers en vrijwilligers samenwerken in overeenstemming met dit beleid en snel handelen bij het behandelen van beschuldigingen of vermoedens van  misbruik of ongepaste gedrag.

We erkennen dat kinderen, jongeren en volwassenen het slachtoffer kunnen worden van fysiek, seksueel en psychologisch misbruik en verwaarlozing.  Wij aanvaarden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, waarin staat dat iedereen recht heeft op "alle daarin uiteengezette rechten en vrijheden, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere opgave, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status".  Wij zijn het ook eens met het Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin staat dat kinderen hun volledige potentieel moeten kunnen ontwikkelen, vrij van honger en gebrek, verwaarlozing en misbruik.  

 

1.3 Iedereen beschermen tegen misbruik

Iedereen die verbonden is met het Maitreya Instituut heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van fysiek of mentaal geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling of uitbuiting, inclusief seksueel misbruik.

We gebruiken soms de term 'beschermen' om alles te beschrijven wat we doen om mensen veilig te houden, hen te beschermen tegen misbruik en adequaat te handelen als iemand is misbruikt.

Beschermen tegen misbruik is ieders verantwoordelijkheid

We zullen samenwerken om het risico op schade of misbruik te voorkomen en te minimaliseren. Als we ons zorgen maken dat iemand het risico loopt misbruikt te worden, is de betrokkenen onze eerste zorg.

Niets doen is geen optie.

Als we weten of vermoeden dat iemand gevaar loopt, zullen we reageren en ervoor zorgen dat onze zorgen correct worden geregistreerd. We zullen reageren volgens dit beleid en andere procedures.

 

1.4 Personen die zijn aangewezen om te beschermen tegen misbruik (Designated Protection Person - DPP)

Elk van deze personen staat bekend als een aangewezen beschermingspersoon. Zij hebben de FPMT training gevolgd, waarvoor een certificaat is afgegeven.

1. De directeuren

2. De adjunct directeur Loenen en leraar Amsterdam

3. Bestuurslid met toezicht op bescherming tegen misbruik, die de aangewezen beschermingspersoon zal ondersteunen en toezicht zal houden op de ontwikkeling van het beleid en de praktijk ter bescherming tegen misbruik. 

4. Voorzitter van het bestuur

5. Vertrouwenspersoon

 

ALS U ZICH ZORGEN MAAKT , VERTEL HET DAN AAN DE AANGEWEZEN BESCHERMINGSPERSOON

 

2. Vertrouwelijkheid

Het Maitreya Instituut zet zich in voor het respecteren van het recht op vertrouwelijkheid van iedereen in het centrum.

Het is echter noodzakelijk om informatie te delen om het welzijn van een persoon te garanderen. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting zijn of soms moet praktische informatie worden gedeeld met het personeel en het vrijwilligersteam. Af en toe kan gevoelige informatie op deze manier worden gedeeld.  Een dergelijke uitwisseling omvat alleen degenen die het moeten weten en de informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat de persoon wordt beschermd tegen schade en misbruik en dat de juiste processen worden gevolgd als ze zijn geschaad.

Volgens het privacybeleid van het Maitreya Instituut zou het kunnen voorkomen dat mogelijke gevoelige informatie met medewerkers, vrijwilligers en docenten gedeeld wordt. Omdat bijvoorbeeld een persoon mogelijk is  misbruikt of het risico loopt te worden misbruikt of omdat men op de hoogte moet worden gesteld van omstandigheden waarin iemand gevaar loopt. Dit om praktische stappen te ondernemen om de persoon die risico loopt te beschermen. Deze omstandigheden omvatten:

 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar en hij informatie openbaar maakt die kan wijzen op risico's voor zichzelf of andere kinderen of jongeren;
 • Als een volwassene in het verleden slachtoffer is geweest van  kindermishandeling en het bekend is dat kinderen of jongeren momenteel het risico lopen van de misbruiker;
 • Als een medewerker, leraar of vrijwilliger van mening is dat een deelnemer gevaar kan opleveren voor zichzelf of voor anderen;
 • Als de deelnemer informatie geeft waaruit blijkt dat er een misdrijf is gepleegd;
 • Als de deelnemer informatie geeft die wijst op een mogelijke terroristische dreiging.

Zie ook 4.2,  Samenwerken met de FPMT-organisatie.
 

In een van deze gevallen wordt de persoon die risico loopt ervan in kennis gesteld dat de openbaarmaking aan de aangewezen beschermingspersoon die hij/zij doet mogelijk niet vertrouwelijk wordt behandeld. Indien een besluit moet worden genomen om de vertrouwelijkheid te verbreken,geschiedt dit na overleg met een Aangewezen Beschermingspersoon  en de directeur.  Elke openbaarmaking zal intern of indien nodig met externe instanties worden gedeeld met zoveel als mogelijk inachtneming van de privacy van de persoon.

 

3. Preventie

3.1 Misbruik begrijpen

Misbruik is een schending van de mensenrechten en burgerrechten van een persoon door een andere persoon of groep mensen.

Misbruik kan eenmalig of herhaaldelijk zijn.
 

3.2 Hoe we tekenen van misbruik kunnen herkennen

In deze sectie wordt ingegaan op de verschillende soorten en patronen van misbruik. Dit is niet bedoeld als een uitputtende lijst, maar als illustratieve leidraad voor het soort  gedrag dat aanleiding zou kunnen geven tot bezorgdheid over misbruik.

 • Fysiek: inclusief  slaan, duwen, fysiek tegen- of vasthouden, ongepast onuitgenodigd aanraken, intiem partnergeweld, zelfverwonding.
 • Psychologisch en emotioneel: inclusief  intimidatie,  beschuldiging,  vernedering, bedreigen letsel toe te brengen of verlating,  intimidatie, verbaal misbruik en  dwang.                  
 • Financieel: met inbegrip van het illegaal of  zonder toestemming gebruiken  van iemands eigendom, geld of andere kostbaarheden, druk in verband met testamenten, goederen of erfenissen. Moderne slavernij en mensenhandel.
 • Seksueel: zoals het dwingen van een persoon om deel te nemen aan seksuele activiteit zonder zijn/ haar/hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Discriminerend: met inbegrip van racistische of seksistische opmerkingen of opmerkingen op basis van iemands leeftijd, ras, geslacht, nationale afkomst, handicap, zwangerschap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, medische toestand of ziekte; en andere vormen van intimidatie, laster of soortgelijke behandeling. Dit omvat ook het voorkomen van iemands betrokkenheid bij andere culturele activiteiten, diensten of ondersteunende netwerken.            
 • Institutioneel: het collectieve falen van een organisatie om een passende en professionele dienst te verlenen, met name aan kwetsbare mensen. Dit omvat het niet voldoende waarborgen mensen te beschermen en goede zorgstandaarden te handhaven in overeenstemming met individuele behoeften, waaronder opleiding van personeel, toezicht en beheer, het bijhouden van gegevens en het onderhouden van contacten met andere (zorg)aanbieders.
 • Misbruik van geestelijk gezag of macht. Dit kan de vorm aannemen van alle  hierboven genoemde misstanden. Bovendien kunnen alle vormen van misbruik schade toebrengen aan de zich ontwikkelende  spiritualiteit van het individu. Het hebben van een spirituele positie of rol brengt verschillende machtsverhoudingen en onevenwichtigheden met zich mee en deze moeten worden erkend om de autonomie of rechten van het individu te respecteren.
   

Sommig misbruik is geestelijk  misbruik vanwege de context waarin het zich voordoet,  of wanneer het de status van leraar of iemand met een hoger spiritueel gezag betreft, of religieuze leringen gebruikt worden om mensen te dwingen of te manipuleren om gedrag uit te voeren dat voldoet aan de behoeften van de misbruiker in plaats van die van de betrokken persoon. In sommige gevallen is het misschien goed bedoeld in plaats van kwaadaardig, maar kan toch schadelijk zijn. Dit is,  omdat het het respecteren van het recht van een autonoom individu ondermijnd om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot zijn/haar/hun eigen leven en spirituele beoefening, bijvoorbeeld door angst, schaamte, vernedering enz.

 

3.3 Hoe kunnen we ons bewust worden van misbruik

Zorgen over of bewijs van misbruik kan als volgt gemeld worden:

 1. Een rechtstreekse mededeling door de betrokkene.
 2. Een klacht of uiting van bezorgdheid door een medewerker, een  vrijwilliger, gebruikers van onze faciliteiten (externe groepen),  een verzorger  of mantelzorger, een lid van het publiek of familielid.
 3. Observatie van het gedrag van de persoon die gevaar loopt.     

 

3.4 Duidelijke verstrekking van openbare informatie

Het is essentieel dat medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van onze faciliteiten (externe groepen) weten met wie ze contact moeten opnemen als er zorgen zijn over misbruik bij het

Maitreya Insttiuut. Hoe toegang te krijgen tot relevante informatie, inclusief het relevante beleid en rapportageprocedures, samen met wie contact moet worden opgenomen, moet

beschikbaar zijn op een geschikte plaats op het informatiebord in het centrum en op de website.

 

4. ONZE INZET VOOR HET CREËREN VAN EEN VEILIGE PLEK

4.1 Het Maitreya Instituut verbindt zich om:

 • Misbruik te identificeren.                
 • Effectief te reageren op bezorgdheid en formele klachten.
 • Een veilige ruimte te creëren voor iedereen in onze centra.   
 • Het beleid ter bescherming van mensen regelmatig te monitoren en te evalueren op de effectiviteit, procedures en uitvoering daarvan in de praktijk.  
 • Het beleid, procedures en de uitvoering daarvan up to date houden ten opzichte van de wet met betrekking tot de bescherming tegen schade en misbruik.

Het Maitreya Instituut zal verschillende kanalen gebruiken om iedereen te informeren over wie de aangewezen beschermingspersonen zijn en hoe contact met hen op te nemen, samen met hoe toegang te krijgen tot dit beleid.

Personeel, medewerkers en  gebruikers van onze faciliteiten hebben recht op respect en bescherming tegen schade en  misbruik. We streven ernaar om iedereen een positieve en mooie ervaring te geven.

We erkennen dat Dharma beoefening  een krachtige ervaring kan zijn die onderliggende problemen naar boven brengt. In het geval  dat deelname aan een cursus onderliggende problemen aan de oppervlakte brengt of een vorm van mentale of emotionele handicap aan het licht brengt, kan de docent of aangewezen beschermingspersoon aanbevelen dat de cursist passende professionele ondersteuning zoekt. We streven ernaar om  in dergelijke omstandigheden empathisch te reageren.

Het is belangrijk voor  medewerkers en studenten om de grenzen van de rol, tijd en vaardigheden van docenten en vrijwilligers te waarderen.  In sommige gevallen zullen we voorstellen dat er passende professionele ondersteuning nodig is.
 

Wettelijke verantwoordelijkheden:

Er kunnen ernstige incidenten zijn waarbij kinderen jonger dan 18 jaar of  kwetsbare volwassenen betrokken zijn. In deze gevallen kan er een wettelijke verplichting zijn om de lokale overheid en andere relevante instanties te informeren.

We erkennen dat iedereen, als gevolg van levensgebeurtenissen, soms kwetsbaar kan zijn. Daarom  heeft dit beleid niet alleen betrekking op kinderen en kwetsbare volwassenen, maar op iedereen  bij het Maitreya Instituut. De respons op elk incident kan echter variëren afhankelijk van de wettelijke richtlijnen voor verschillende groepen.

 

4.2 Samenwerking met de FPMT

Het Maitreya Instituut zet zich in om in samenwerking met  de  FPMT goed beleid en uitvoering van dit beleid te ontwikkelen om schade en misbruik te voorkomen. Dit omvat, waar mogelijk en toepasselijk, het integreren van FPMT Inc. met dat van het Maitreya Instituut.

Het lokale beleid zal zonodig besproken worden met de Center Services director  bij FPMT Inc.. Zodat zij weet waar het FPMT beleid is aangepast aan de lokale jurisprudentie

Het Maitreya Instituut zal de FPMT Inc. - Center  Services directeur – op de hoogte stellen van alle  beschuldigingen en bezorgdheid met betrekking tot misbruik door een bestuurslid, directeur,  spiritueel programma coördinator,  en inwonende leraar en van alle ondernomen acties.  

Het Maitreya Instituut zal de FPMT Inc. - Teacher Services directeur - op de hoogte stellen van beschuldigingen en bezorgdheid met betrekking tot misbruik door een geregistreerde en/of Tibetaanse leraar en alle ondernomen acties daaromtrent.  

Het Maitreya Instituut zal de directeur van het FPMT International Mahayana Institute (IMI) op de hoogte stellen van beschuldigingen en bezorgdheid met betrekking tot misbruik door een monnik of non en de ondernomen acties daaromtrent.  

Rapportage aan de relevante persoon binnen de FPMT betekent niet dat het Maitreya Instituut heeft gefaald maar wijst op waakzaamheid en het ten uitvoer brengen van het doel om te beschermen tegen schade en misbruik.

 

5. PRAKTIJKBEGELEIDING

5.1 Werving en selectie van medewerkers, leerkrachten en vrijwilligers

Medewerkers, docenten, studie begeleiders en vrijwilligers in het centrum bevinden zich in een vertrouwenspositie. Wij erkennen dat het  belangrijk is dat bij de wervings- en selectieprocedure ervoor wordt gezorgd dat iemand die een risico op misbruik of schade kan vormen geen functie krijgt in het centrum..    

 

 5.2 Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers

Vermijd:              

 • Tijd alleen doorbrengen of onnodig fysiek contact maken met kinderen of (kwetsbare) volwassenen.
 • Het organiseren van privébijeenkomsten van studenten  met  docenten ergens anders dan in de aangewezen vergaderruimten in onze centra of openbare ruimten. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten en cursussen.
 • Aanraking zonder wederzijds goedvinden in het algemeen.
 • Ontmoeting alleen met kinderen en (kwetsbare) volwassenen die verbonden zijn aan het centrum buiten de werkomgeving.
 • Het stellen van onderzoeksvragen nadat een beschuldiging of bezorgdheid is geuit. Luister in plaats daarvan met een open geest en op een zorgzame manier. Leg vervolgens de informatie vast en rapporteer deze aan de aangewezen beschermingspersoon, die indien nodig, de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen.
   

Je moet nooit (zelfs niet voor de grap):

 • Initiëren of deelnemen aan seksueel provocerende gesprekken of activiteiten.
 • Gebruik van ongepaste taal onbetwist laten.
 • Dingen doen van persoonlijke aard voor kinderen of (kwetsbare) volwassenen die ze zelf kunnen doen.
 • Zaken die met mishandeling van kinderen of volwassenen te maken hebben bagatelliseren of overdrijven.            
 • Beschuldigingen van een kind of volwassenen, studenten, personeel  of vrijwilligers aanhoren zonder over te gaan tot rapportage en benodigde acties.
 • Beloftes doen om openbaarmaking vertrouwelijk te houden en niet te rapprteren aan relevante autoriteiten.

 

Met betrekking tot alle relaties binnen en rond het Maitreya Instituut:           

 • Respecteer ieders recht op privacy.
 • Help bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt om ervaringen van schadelijke, ongemakkelijke houding of gedrag te melden.
 • Handel met discretie met betrekking tot uw persoonlijke relaties. Zorg ervoor dat uw persoonlijke relaties de harmonie en onpartijdigheid niet ondermijnen.
 • Houd er rekening mee dat belangenconflicten kunnen ontstaan, wat tot misverstanden kan leiden. Dit kan met name gebeuren wanneer er sprake is van een machtsongelijkheid of een nauwe persoonlijke relatie. Wanneer dergelijke potentiële situaties zich voordoen, moet men dit bespreken met de directeur.
 • Wees op de hoogte van de procedures voor het melden van problemen of incidenten en hoe u contact kunt opnemen met de aangewezen beschermingspersoon.               
 • Als u merkt dat u het onderwerp bent van iemands ongepastte genegenheid of aandacht is het essentieel om dit vast te leggen, met inbegrip van de datum en tijd, en het te melden aan de aangewezen beschermingspersoon.
 • Meld eventuele zorgen aan een van de aangewezen beschermingspersonen.
 • Behoud de juiste grenzen met anderen bij het Maitreya Instituut. Wees je bewust van de reikwijdte van je rol en geef indien nodig informatie door aan degenen wiens rol het is om specifieke zaken te behandelen. Wees voorzichtig met het geven van persoonlijk of Dharma-advies aan personen wat voorbij gaat aan jouw expertise of rol. Reageer met empathie en vriendelijkheid, in plaats van te worden aangetrokken tot het geven van deskundig advies. Zijn er zorgen dat een persoon verdere hulp nodig zou  kunnen hebben, moet dit worden gemeld aan de  aangewezen beschermingspersoon  of directeur.
 • Bestudeer, onderteken en houd u aan het beleid ter bescherming tegen misbruik en de ethische gedragscode.     

 

6. REAGEREN OP BESCHULDIGINGEN EN BEZORGDHEID

In geen geval mag een medewerker of vrijwilliger zelf onderzoek doen naar een beschuldiging of vermoeden van misbruik. 

Vermoedens mogen niet worden besproken met iemand anders dan de hierboven genoemde beschermingspersoon en directeur. Conform deze procedure moet er een rapport worden opgesteld van de bezorgdheid en/of beschuldiging en op een veilige plaats worden bewaard.

 

6.1 Het ontvangen, reageren en melden van een beschuldiging of bezorgdheid

 • Beloof nooit onvoorwaardelijke vertrouwelijkheid.
 • Leg uit dat als een persoon misbruik meld of de bezorgdheid uit mogelijk het risico loopt om misbruikt te worden, u dit mogelijk aan iemand moet vertellen.  Leg de rol van de aangewezen beveiligingspersoon uit.
 • Luister heel goed.
 • Stel alleen vragen om uw begrip te verduidelijken.
 • Vat samen om je begrip te verifiëren.
 • Stel geen onderzoeksvragen – dit kan een toekomstig onderzoek in gevaar brengen.
 • Bied geruststelling en bedank de persoon voor het vertellen.
 • Vertel de persoon dat je de hulp probeert te geven die nodig is.
 • Leg uit wat u gaat doen, bijvoorbeeld de aangewezen beschermingspersoon informeren.  

 

6.2 Beschuldigingen tegen medewerkers

Indien een beschuldiging wordt geuit over een medewerker (hetzij een vrijwilliger of een betaalde medewerker) moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de aangewezen  beschermingspersoon (tenzij hij/zij het onderwerp is van de beschuldiging) en de directeur (tenzij hij/zij het onderwerp is van de beschuldiging).

Alle aantijgingen of bezorgdheid met betrekking tot de directeur, de coördinator van het spirituele programma en de inwonende en/of  geregistreerde  leraar of leraren moeten worden gemeld aan reespectievelijk de FPMT Center  Services  directeur of FPMT Teacher Services directeur, of indien van toepassing bij het Internationaal Bureau  (zoals uiteengezet in punt 4.2 hierboven).

 

7. ZORG EN ONDERSTEUNING

Het Maitreya Instituut zet zich in om zorg en ondersteuning te bieden, in voorkomend geval in samenwerking met wettelijke instanties, aan iedereen die getroffen is door misbruik en contact heeft met of deel uitmaakt van het Maitreya Instituut. Dit kunnen onder meer het vermeende slachtoffer en de vermeende dader zijn. Steun kan ook nodig zijn voor de bredere gemeenschap.
 

7.1 Richtslijnen

 • Geef prioriteit aan het welzijn en de veiligheid van iedereen die woont, bezoekt of in contact komt met het Maitreya Instituut.
 • Beloof nooit iets vertrouwelijk te houden. Om te beginnen moet worden uitgelegd dat elke openbaarmaking intern of met externe autoriteiten zal worden gedeeld, indien nodig. De privacy van de persoon wordt echter zoveel mogelijk gerespecteerd.
 • Voor het opnemen van de klacht is het belangrijk om te luisteren. Vragen moeten tot het minimum worden beperkt maar moeten wel leiden tot het kunnen begrijpen wat er wordt beweerd en leidende vragen worden vermeden. (Het gebruik van leidende vragen kan problemen veroorzaken voor eventuele latere onderzoeken en gerechtelijke procedures.) 
 • Alle betrokkenen moeten zeer voorzichtig zijn bij het trekken van conclusies en het nemen van beslissingen. Met betrekking tot het delen van informatie binnen het centrum moeten vertrouwelijkheid en privacy van alle betrokken personen zo passend en haalbaar mogelijk worden beschermd. Wanneer het proces  is voltooid, moet worden nagedacht over wat op de juiste manier wordt gedeeld met de derden, zowel binnen als buiten de FPMT.
 • Welke actie je ook moet ondernemen, en zelfs als de autoriteiten erbij betrokken zijn, verlies de persoon of personen die het middelpunt zijn van de zorg niet uit het oog. Zorg ervoor dat er iemand is bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning na elke beschuldiging of onderzoek. Als ze meer informatie geven, doorloop dan het proces  van luisteren en opnemen zoals al beschreven.
 • Bij het omgaan met kwetsbare volwassenen moet rekening worden gehouden met hun wensen, gevoelens en mentale capaciteit en moeten mensen worden ondersteund om hun eigen beslissingen te nemen en worden aangemoedigd om waar mogelijk geïnformeerde toestemming te geven en veiligheidsoverwegingen toestaan.
 • Houd er rekening mee dat, hoewel de specifieke persoon die misbruik heeft onthuld nu veilig en beschermd kan zijn, het belangrijk is om na te denken over het potentiële risico voor anderen door de vermeende dader. Als de zaak ernstig is informeert je de bevoegde instanties en geeft je ook informatie door aan degenen die mogelijk op de hoogte moeten zijn om anderen te beschermen.
 • Het is belangrijk om zorgvuldig te kijken hoe je het beste ieders recht op privacy zoveel mogelijk maximaliseert.  Er zullen mensen zijn met wie informatie moet worden gedeeld.  In veel gevallen kan dit worden geanonimeerd en wordt de naam van de persoon alleen gedeeld met degenen voor wie dit essentieel is.  Denk goed na over wat er per e-mail wordt gedeeld, met name rekening houdend met overwegingen op het gebied van gegevensbescherming  en anonimiseer opnieuw waar mogelijk,  of versleutel of gebruik  wachtwoordbeveiliging voor documenten met namen van vermeende daders en degenen die zijn geschaad.
 • Het Maitreya Instituut moet duidelijke beslissingen nemen om het welzijn en de veiligheid te bevorderen van alles en iedereen waarmee ze in contact komen. Het is echter belangrijk om gelijkmoedigheid te handhaven ten opzichte van alle  betrokkenen bij elke beschuldiging  en  tegelijkertijd te zorgen voor  robuuste procedures. Respect en mededogen moeten worden getoond aan zowel de het slachtoffer als de vermeende dader, en waar nodig en haalbaar, zorg en ondersteuning gegeven.

 

8. CONTACTGEGEVENS

8.1 Contactgegevens Maitreya Instituut

Aangewezen beschermingspersoon  (DPP):

Amsterdam:                Paula de Wijs, 06-55813803, e-mail: pauladewys@cs.com

                                    Ven. Losang Gendun, e-mail:losang.gendun@gmail.com

Loenen:                       Brigitte Bol, 06-23372974, e-mail: brigitte@maitreya.nl

                                    Maarten de Vries, 06-57562429, email: maarten@maitreya.nl

Voorzitter bestuur  (DPP):

Eric Leenderts, 06-53248881, e-mail: eric@maitreya.nl


Vertrouwenspersoon:

Katelijne Hooijmaaijers, 06-83573791, vertrouwenspersoon@maitreya.nl

 

FPMT gemachtigde contacten:

FPMT Center Services Director
FPMT Teacher Services director
IMI-director

 

8.2 LOKALE CONTACTEN voor het melden van misbruik

 • alarmnummer: 112 of regionale politie: 0900 8844
 • Elke relevante lokale instantie

 

9. AANVULLENDE INFORMATIE EN BRONNEN

9.1  FPMT beleid en richtlijnen

Het FPMT-beleid en de guidelines zijn op aanvraag beschikbaar


9.2  Bronnen

Lokale veiligheidsorganisatie(s):

Thirtyone:eight - thirtyoneeight.org
Thirtyone:eight  is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beschermende liefdadigheidsinstelling, die wordt geraadpleegd door kerken en andere organisaties. Ook adviseren zij andere geloofsgroepen en een breed scala aan statutaire en derde-sectororganisaties met beschermende zorgen. Ze hebben een 24-uurs advieshulplijn en bieden ook training en andere middelen.

An Olive Branch - www.an-olive-branch.org
Een in de VS gevestigde organisatie die in 2011 werd opgericht als een project van het Zen Center of Pittsburgh. Zij groeien uit de behoefteaan meer begrip en vermindering van ethisch wangedrag van religieuze leiders en verlenen diensten aan organisaties in conflicten nadat een leraar van wangedragis beschuldigd. In de VS bevorderen ze begrip en genezing en werken ze aan het versterken van de raden van bestuur en het beleid van organisaties om de kans op toekomstig wangedrag te verminderen. Ze hebben ook wat informatie en bronnen beschikbaar op hun website.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, indien van toepassing

Alle relevante nationale instanties